Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Hukuku

Gelişen teknoloji, yaşamın her alanında bireylere ait bilgilerin çoğu zaman kendi onay ve rızaları dahi olmaksızın oldukça kolay bir şekilde erişilmesi, işlenmesi ve dünya çapında yayılması, hatta bazen kendileri aleyhine kullanılması gibi sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu ve benzeri durumların artması nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde yasal düzenlemeler getirilmiş olup, ülkemizde de 95/46/EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi temel alınarak 07.04.2016 tarihinde 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) yürürlüğe girmiştir. Kanunun kabulüyle birlikte ülkemizde yeni bir döneme girilmiş olup, KVKK ile bireylere kendi verilerinin korunması için bir takım haklar verilirken, bu verileri işleyen veya paylaşan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına da bir takım yükümlülükler getirilmiş, bu yükümlülüklere uyulmaması halleri için de çeşitli adli ve idari yaptırımlar öngörülmüştür. KVKK ile ayrıca tüm bu hak ve yükümlülükleri denetlemek, yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek ve ihlal hallerinde gerekli yaptırımları uygulayabilmek için Kişisel Verilerin Korunması Kurum’u kurulmuştur.

Altındere Hukuk Bürosu, müvekkillerimizin KVKK’ya uyumunu sağlayabilmek ve gelişen teknoloji ile modern yaşamın gerektirdiği ihtiyaçlara uygun çözümler bulabilmek için yurt içi ve yurt dışı tüm güncel mevzuat, Kurul kararları ve gelişmeleri yakından takip eden uzman kadromuzla hizmet vermektedir.

Büromuz, KVKK’ya Uyum Süreci kapsamında müvekkillerinee; KVKK ve İlgili Mevzuat çerçevesinde farkındalık eğitimleri verilmesi, müvekkillerin işlediği verilerin ve tabi oldukları yükümlülüklerin tespiti, bu veriler doğrultusunda envanterlerin hazırlanması ve VERBİS kayıtlarının yapılması, aydınlatma, rıza ve vazgeçme süreçlerine ilişkin politikaların belirlenmesi ve ilgili metinlerin oluşturulması, 3. Kişilerle yaptıkları sözleşmelerin KVKK’ya uyumlu hale getirilmesi, müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması konularında hizmet sunmaktadır.

Ayrıca Büromuz, müvekkillerine KVKK’ya uyum süreci hizmetinin yanı sıra bu yasa kapsamında karşılaşabilecekleri her türlü sorunun çözümü konusunda da uzman ve deneyimli kadrosuyla hukuki destek vermektedir.