Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

Blog

KVKK GEREĞİ VERBİS KAYDI ZORUNLULUĞUNDA SON SÜRE YAKLAŞIYOR!

KVKK GEREĞİ VERBİS KAYDI ZORUNLULUĞUNDA SON SÜRE YAKLAŞIYOR!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kayıt yükümlülüğüne ilişkin süreler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından ilan edilmektedir. Kurul’un 01.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı kararı ile kayıt yükümlülüğü altındaki tüm veri sorumluları açısından yeni bir son tarih belirlenmiş olup bu tarih yaklaşmaktadır.

Kurul’un kararı ışığında, aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan veri sorumluları 31.12.2021 tarihine kadar VERBİS’e tüm veri işleme süreçlerini kapsayacak şekilde kaydolmalıdır:

• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000 TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,
• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25.000.000 TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,
• Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
• Çalışan sayıları ve bilanço toplamlarından bağımsız olarak, Türkiye’de mukim kişilere ilişkin herhangi bir kişisel veri işleyen ve yurtdışında yerleşik tüm gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

VERBİS kaydı için özetle ve öncelikle aşağıdakilerin yapılması gerekmektedir:
• Veri işleme amacı, veri kategorisi, veri alıcıları, veri işlemek için gerekli olan maksimum süreyi, yurtdışına aktarılacak verileri ve veri koruması için alınacak güvenlik önlemlerini içerecek şekilde açık, güncel ve doğru bir veri envanteri hazırlanmalıdır.
• Türkiye’de yerleşik veri sorumluları ve veri sorumlusu temsilcileri, VERBİS kayıtlarını tamamlamak üzere gerçek kişi bir irtibat kişisi belirlemelidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye’de mukim olmalıdır. Bir gerçek kişi, yurtiçinde yerleşik birden fazla veri sorumlusu bakımından irtibat kişisi olamamaktadır. Bu sınırlama yurtdışında yerleşik veri sorumluları bakımından uygulanmaz.
• Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları, Türkiye’de yerleşik bir veri sorumlu temsilcisi atamalıdır.

VERBİS kayıt yükümlülüğü altında olduğu halde bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında, güncel bedel olarak 1.966.857 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilir.

Av. Murat Altındere