Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • Gökdelen İş Merkezi Kat:10 No:204/Mersin
  • Mersin: 0324 336 5210
  • iletisim@altindere.av.tr

Blog

HMK VE BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

28.06.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “7251 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” da değişiklikler yapılmıştır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7251 Sayılı Kanun, yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 64 maddeden oluşuyor.

Kanunun getirdiği yenilikler arasında öne çıkan maddeler şunlar:

E-DURUŞMA UYGULAMASININ MEVZUAT ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLDİ

Daha önce tarafların rızasıyla uygulanan e-duruşma, artık taraflardan birinin talebi ve hakimin kararıyla gerçekleştirilebilecek. Düzenleme ile tanık, bilirkişi, uzman ses ve görüntü nakli yoluyla bulundukları yerde dinlenebilecek.

TÜKETİCİ ARABULUCULUĞU DAVA ŞARTI OLARAK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Tüketici hakem heyetlerinin görev alanı dışında kalan ve doğrudan tüketici mahkemelerine açılan yıllık yaklaşık 50 bin dosya zorunlu arabuluculuk kapsamına alındı. Böylece tüketici uyuşmazlıkları daha kısa sürede sonuçlanabilecektir.

MAHKEMELERİN UZMANLAŞMASI SAĞLANIYOR

YRS kapsamındaki hedeflerden biri olan vatandaşların doğru karara makul sürede ulaşmasını sağlamak için hukuk yargılamalarında bazı alanlarda ihtisaslaşmaya gidiliyor. Bu amaçla il merkezlerinde ve büyük ilçelerde ticaret veya fikri sınai haklar hukuk ve ceza mahkemeleri kurulacak.

TİCARET MAHKEMELERİNDE YARGILAMA HIZLANDIRILIYOR

Düzenleme ile ticari davalarda uygulanan basit yargılama usulüne ilişkin parasal sınır yüz bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına çıkarılarak ticari davaların daha hızlı sonuçlanması amaçlanıyor. Yine, ticaret mahkemelerinde tek hâkimle görülebilen dava ve işlerin parasal sınırı üç yüz bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına çıkarılmaktadır.

ENGELLİ VATANDAŞLARIN SENET NİTELİĞİNDE BELGE DÜZENLEYEBİLMELERİ KOLAYLAŞTIRILDI

Engellilerin ya da okuma yazma bildiği halde herhangi bir gerekçeyle imza atamayanların mühür ya da parmak izi gibi yöntemlerle düzenledikleri belgelerin senet niteliği taşıyabilmesi için bu belgelerin masrafsız bir şekilde noterler tarafından onaylanması yeterli olacak.

YARGILAMALARIN TEBLİGATTAN KAYNAKLI UZAMASI ORTADAN KALDIRILDI

Sözlü yargılama ve hüküm duruşması için zorunlu olan tebligat, tahkikat aşamasına çekilerek yargılamanın uzaması önlenmektedir.

KADASTRO MAHKEMELERİNİN KARARLARIYLA İLGİLİ KANUN YOLU GENİŞLETİLİYOR

Mülkiyetin ilk elden belirlendiği kadastro mahkemelerine ait kararlar, miktar ve değerine bakılmaksızın istinaf ve temyiz kanun yolu incelemesine açıldı.

DELİL AVANSININ PEŞİN OLARAK YATIRILMASI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Delil avansının peşin yatırılması uygulaması değiştirildi. Delil avansı dava sürecinde, ne zaman gerekiyorsa o zaman yatırılacak. Böylece vatandaş hakkını ararken davanın başında ağır bir mali yükle karşılaşmayacak.

ÖN İNCELEME KURUMU YENİDEN ELE ALINARAK YARGISAL İŞLEYİŞ HIZLANDIRILDI

Düzenleme ile tarafların davaya konu olan delil ve belgeleri ön inceleme duruşmasından önce mahkemeye sunmaları zorunluluğu getirildi. Adeta davanın yol haritasının belirlendiği ön inceleme duruşmasının daha etkin bir şekilde yapılması sağlanacaktır. Böylece tahkikat aşamasına daha erken geçilebilecek ve yargılama süreci kısalacaktır.

HUKUKYARGILAMALARINDAHAKİMGEREKİRSEGİZLİLİKKARARIVEREBİLECEK

Hukuk yargılamalarında kişilerin anayasa ve uluslararası metinlerde güvence altına alınan haklarının zedelenmemesi sağlanmaktadır. Böylece, hem kişilerin adil yargılanma hakkı güvence altına alınırken; hem de yargılama sırasında kişilerin -özel hayatı, ticari sırları gibi- özel koruma altına alınması sağlandı.

İDDİAVEYASAVUNMANINGENİŞLETİLMESİKURUMUDAHAADİLHALEGETİRİLDİ

Ön inceleme duruşmasına mazeretsiz gelmeyen tarafın rızası hilafına iddia veya savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi usulü kaldırıldı. Böylece adil yargılanma ilkesi güçlendirildi.

SİGORTA TAZMİNAT ALACAKLARININ TAKİBİ KİŞİNİN KENDİSİ VEYA AVUKATI TARAFINDAN YAPILABİLECEK
Bu düzenlemeyle hukuki işlem güvenliğinin sağlanması ve hak sahiplerinin korunması amacıyla sigorta tazminat alacaklarının takibini yapabilecek kişiler belirlendi. Artık ehil olmayan kişiler sigorta tazminat alacağı takip ederek vatandaşı mağdur edemeyecekler.

1- 6100 SAYILI HMK DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNEMLİ KISIMLAR MADDE MADDE AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler

MADDE 20 – (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, (EKLENMİŞ İBARE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/1) bu karar verildiği anda kesin ise tebliğ tarihinden, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde (DEĞİŞİK İBARE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/1) (KOD 2) dava açılmamış sayılır ve görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkemece bu konuda resen karar verilir.

Aleniyet ilkesi
MADDE 28 – (1) Duruşma ve kararların bildirilmesi alenidir.
(2) Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin (DEĞİŞİK İBARE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/2) (KOD 1) yahut yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, ilgilinin talebi üzerine yahut resen mahkemece karar verilebilir.

Ret sebepleri
MADDE 36 – (1) Hakimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin bulunması halinde, taraflardan biri hakimi reddedebileceği gibi hakim de bizzat çekilebilir. Özellikle aşağıdaki hallerde, hakimin reddi sebebinin varlığı kabul edilir:

……c) Davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hakim ya da hakem sıfatıyla hareket (DEĞİŞİK İBARE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/3) (KOD 1) etmiş olması; uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış bulunması.

Kesin süre
MADDE 94 – (1) Kanunun belirlediği süreler kesindir.
(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/6) (KOD 1)
(2) Hâkim, tayin ettiği sürenin kesin olduğuna karar verebilir. Bu takdirde hâkim, tayin ettiği kesin süreye konu olan işlemi hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıklar ve süreye uyulmamasının hukuki sonuçlarını açıkça tutanağa geçirerek ihtar eder. Kesin olduğu belirtilmeyen süreyi geçirmiş olan taraf yeniden süre isteyebilir; bu şekilde verilecek ikinci süre kesindir ve yeniden süre verilemez.

Belirsiz alacak davası
MADDE 107 – (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/7) (KOD 1)
(2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesi mümkün olduğunda, hâkim tarafından tahkikat sona ermeden verilecek iki haftalık kesin süre içinde davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın talebini tam ve kesin olarak belirleyebilir. Aksi takdirde dava, talep sonucunda belirtilen miktar veya değer üzerinden görülüp karara bağlanır.

Harç ve gider avansının ödenmesi
MADDE 120 – …. (EKLENMİŞ FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/9)
(3) Taraflardan her birinin ikamesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen delil avansına ilişkin 324 üncü madde hükümleri saklıdır.

Davanın geri alınması
MADDE 123 – (1) Davacı, hüküm kesinleşinceye kadar, ancak davalının açık rızası ile davasını geri alabilir. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/10) Bu takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Dava konusunun devri
MADDE 125 – (1) Davanın açılmasından sonra, davalı taraf, dava konusunu üçüncü bir kişiye devrederse, davacı aşağıdaki yetkilerden birini kullanabilir:
a) İsterse, devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış olan kişiye karşı davaya devam eder. Bu takdirde (DEĞİŞİK İBARE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/11) (KOD 1) dava davacı lehine sonuçlanırsa, dava konusunu devreden ve devralan yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olur.
…2) Davanın açılmasından sonra, dava konusu davacı tarafından devredilecek olursa, devralmış olan kişi, görülmekte olan davada davacı yerine geçer ve dava kaldığı yerden itibaren devam eder. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/11) Bu takdirde dava davacı aleyhine sonuçlanırsa, dava konusunu devreden ve devralan yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olur.

Cevap dilekçesini verme süresi
MADDE 127 – (1) Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, (EKLENMİŞ İBARE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/12) cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhal bildirilir.

Ön inceleme duruşmasına davet
MADDE 139 – (1) Mahkeme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve yukarıdaki maddelerde belirtilen incelemeyi tamamladıktan sonra, ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek taraflara bildirir. (DEĞİŞİK CÜMLERGT:28.07.2020RGNO:31199KANUNNO:7251/13) (KOD1) Çıkarılacak davetiyede aşağıdaki hususlar ihtar edilir:
a) Duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar.
b) Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları.
c) Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği.
ç) Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği.

Ön inceleme duruşması
MADDE 140 – (1) Hakim, ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli görürse tarafları dinler; daha sonra, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder.
(2) Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hakim, tarafları (DEĞİŞİK İBARE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/14) (KOD 1) sulh ve arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatarak sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder; bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varırsa, bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin eder.
(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/14) (KOD 1)
(5) 139 uncu madde uyarınca yapılan ihtara rağmen dilekçelerinde gösterdikleri belgeleri sunmayan veya belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmayan tarafın bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verilir.

İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi
MADDE 141 – (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/15) (KOD 1)
(1) Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez.

Tarafların duruşmaya daveti
MADDE 147 – (1) Taraflar, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat (EKLENMİŞ İBARE

RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/16) ve sözlü yargılama için duruşmaya davet edilir.
(2) Taraflara gönderilecek davetiyede, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri (EKLENMİŞ İBARE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/16) , tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği bildirilir.

Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla veya başka yerde duruşma icrası
MADDE 149- (DEĞİŞİK MADDE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/17) (KOD 1)
(1) Mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine talep eden tarafın veya vekilinin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine karar

verebilir.
(2) Mahkeme resen veya taraflardan birinin talebi üzerine; tanığın, bilirkişinin veya uzmanın aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine karar verebilir.

(3) Mahkeme, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri dava ve işlerde ilgililerin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine resen karar verebilir.
(4) Mahkeme, fiilî engel veya güvenlik sebebiyle duruşmanın il sınırları içinde başka bir yerde yapılmasına, yargı çevresi içinde yer aldığı bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun uygun görüşünü alarak karar verebilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir.

Islahın zamanı ve şekli
MADDE 177 – (1) Islah, tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir.
( EKLENMİŞ FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/18)
(2) Yargıtayın bozma kararından veya bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararından sonra dosya ilk derece mahkemesine gönderildiğinde, ilk derece mahkemesinin tahkikata ilişkin bir işlem yapması hâlinde tahkikat sona erinceye kadar da ıslah yapılabilir. Ancak bozma kararına uymakla ortaya çıkan hukuki durum ortadan kaldırılamaz.

YEDİNCİ AYIRIM: Toplu mahkemelerde tahkikat
MADDE 183/A- (EKLENMİŞ MADDE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/19)
(1) Dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra talep edilen delil tespiti, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir gibi geçici hukuki koruma tedbirleri de dâhil olmak üzere toplu mahkemenin görevine giren dava ve işlerde tüm yargılama aşamaları heyet tarafından yerine getirilir ve karara bağlanır.
(2) Heyet, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, iş veya davanın özelliğine göre tahkikatın, tahkikat hâkimi olarak görevlendirilen bir üye tarafından yapılmasına karar verebilir.
(3) Tahkikatın heyetçe yürütüldüğü iş veya davalarda mahkeme başkanı, belirli bazı tahkikat işlemlerini yapmak üzere, üyelerden birini naip hâkim olarak görevlendirebilir.
(4) Mahkeme başkanı, mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlar ve bu yolda uygun göreceği önlemleri alır.

Sözlü yargılama
MADDE 186 – (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/20) (KOD 1)
(1) Mahkeme, tahkikatın bittiğini tefhim ettikten sonra aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçer. Bu durumda taraflardan birinin talebi üzerine duruşma iki haftadan az olmamak üzere ertelenir. Hazır bulunsun veya bulunmasın sözlü yargılama için taraflara ayrıca davetiye gönderilmez.
(2) Sözlü yargılamada mahkeme, taraflara son sözlerini sorar ve hükmünü verir. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/20) Şu kadar ki, 150 nci madde hükmü saklıdır.

İmza atamayanların durumu

MADDE 206 – (1) (DEĞİŞİK İBARE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/21) (KOD 1) Okuma ve yazma bilmediği için imza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet niteliğini taşıyabilmesi, noterler tarafından düzenleme biçiminde oluşturulmasına bağlıdır.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/21)
(2) Okuma ve yazma bildiği hâlde imza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet niteliğini taşıyabilmesi, noterler tarafından onaylanmasına veya düzenlenmesine bağlıdır.
..(4) Yukarıda belirtilen hükümler dairesinde noterlerce (EKLENMİŞ İBARE RGT: 28.07.2020 RG NO:

31199 KANUN NO: 7251/21) onaylanacak veya düzenlenecek olan senetler için ilgilisinden harç, vergi ve değerli kağıt bedeli alınmaz.

Belgelerin halefler aleyhine kullanılması ve adi senetlerin üçüncü kişiler için hüküm ifade etmesi MADDE 215 – (1) Bir kimsenin aleyhine delil olarak kullanılabilecek belgeler, o kimsenin halefleri aleyhine de delil teşkil eder.
(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/22)
(2) Bir adi senet bakımından, kendisine ibraz olunduğu noter veya yetkili memur tarafından usulüne uygun olarak onaylanmış ise ibraz tarihi, resmi bir işleme konu olmuşsa işlem tarihi, imza edenlerden biri ölmüşse ölüm tarihi, imza edenlerden birinin imza etmesine fiilen imkân kalmamışsa bu imkânı ortadan kaldıran olayın meydana geldiği tarih üçüncü kişiler hakkında da hüküm ifade eder. Adi senette bahsedilen diğer senetlerin tarihleri, üçüncü kişiler hakkında ancak son senet tarihinin onaylanmış olduğunun kabul edildiği tarihte hüküm ifade eder.

Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması
MADDE 222 – (1) Mahkeme, ticari davalarda tarafların ticari defterlerinin ibrazına kendiliğinden veya

taraflardan birinin talebi üzerine karar verebilir….
(3) İkinci fıkrada belirtilen şartlara uygun olarak tutulan ticari defter kayıtlarının sahibi ve halefleri lehine delil olarak kabul edilebilmesi için, diğer tarafın aynı şartlara uygun olarak tutulmuş ticari defterlerindeki kayıtların bunlara aykırı olmaması veya (DEĞİŞİK İBARE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/23) (KOD 1) diğer tarafın ticari defterlerini ibraz etmemesi yahut defter kayıtlarının aksinin senet veya diğer kesin delillerle ispatlanmamış olması gerekir. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/23) Diğer tarafın ikinci fıkrada yazılan şartlara uygun olarak tutulan ticari defterlerinin, ilgili hususta hiçbir kayıt içermemesi hâlinde ticari defterler, sahibi lehine delil olarak kullanılamaz. Bu şartlara uygun olarak tutulan defterlerdeki sahibi lehine ve aleyhine olan kayıtlar birbirinden ayrılamaz.

Bilirkişi raporuna itiraz
MADDE 281 – (1) Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/24) Bilirkişi raporuna karşı talebin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor veya imkânsız olması ya da özel yahut teknik bir çalışmayı gerektirmesi hâlinde yine bu süre içinde mahkemeye başvuran tarafa, sürenin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak ve iki haftayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

Hükmün tamamlanması
MADDE 305/A- (EKLENMİŞ MADDE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/27)
(1) Taraflardan her biri, nihaî kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde, yargılamada ileri sürülmesine veya kendiliğinden hükme geçirilmesi gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen karar verilmeyen hususlarda, ek karar verilmesini isteyebilir. Bu karara karşı kanun yoluna başvurulabilir.

Feragat ve kabulün zamanı
MADDE 310 – (1) Feragat ve kabul, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir.
(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/29)
(2) Feragat veya kabul, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince feragat veya kabul doğrultusunda ek karar verilir.
(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/29)

(3) Feragat veya kabul, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı feragat veya kabul hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir.

Sulhun zamanı
MADDE 314 – (EKLENMİŞ FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/30)
(2) Sulh, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince sulh doğrultusunda ek karar verilir.
(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/30)
(3) Sulh, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı sulh hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir.

Dilekçelerin verilmesi
MADDE 317 – (2) Cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak mahkeme durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran DEĞİŞİK İBARE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/31) (KOD 1) davalıya, cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak ve iki haftayı geçmemek üzere ek bir süre verebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhal bildirilir.

İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar
MADDE 341 – (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/34) (KOD 2)
(1) İlk derece mahkemelerinin aşağıdaki kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilir:
a) Nihai kararlar.
b) İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinin reddi kararları, karşı tarafın yüzüne karşı verilen ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları, karşı tarafın yokluğunda verilen ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine verilen kararlar.

Duruşma yapılmadan verilecek kararlar
MADDE 353 –
(DEĞİŞİK ALT BENT RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/35) (KOD 2)
6) Mahkemece, uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde önemli delillerin toplanmamış veya değerlendirilmemiş olması ya da talebin önemli bir kısmı hakkında karar verilmemiş olması.
3) Yargılamada bulunan eksiklikler duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte ise bunların tamamlanmasından sonra (EKLENMİŞ İBARE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/35) başvurunun esastan reddine veya yeniden esas hakkında, duruşma yapılmadan karar verilir.

Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi
MADDE 358 – (1) Duruşmalı olarak incelenen işlerde taraflara çıkartılan davetiyelerde, duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde tahkikatın yokluklarında yapılarak karar verileceği hususu ile başvuran tarafa çıkartılacak davetiyede, ayrıca, yapılacak tahkikatla ilgili olarak bölge adliye mahkemesince belirlenen (DEĞİŞİK İBARE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/37) (KOD 1) gideri, iki haftadan az olmamak üzere verilecek kesin süre içinde kadar avans olarak yatırması gerektiği açıkça belirtilir.
(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/37) (KOD 1)
(3) Belirlenen giderin, verilen kesin süre içinde yatırılmış olması kaydıyla, taraflar mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadıkları takdirde tahkikat yokluklarında yapılarak karar verilir. Belirlenen gider, süresi içinde yatırılmadığı takdirde, dosyanın mevcut durumuna göre karar verilir. Şu kadar ki, öngörülen tahkikat yapılmaksızın karar verilmesine olanak bulunmayan hâllerde başvuru reddedilir.

2-2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 1 – Talep Müddeti:

Madde 78 – (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/49) (KOD 3)
Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı, haciz konmasını isteyebilir. Ancak, alacaklı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağını sorgulayabilir. Sorgulama sonunda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, varsa borçlunun mal, hak veya alacağının mahiyeti ve detayı hakkında bilgi verir ve bu durumda sistem üzerinden de haciz talep edilebilir. Bu takdirde icra dairesi, tespit edilen mal, hak veya alacağı elektronik ortamda haczeder. Sorgulama sonunda edinilen bilgiler hukuka aykırı olarak paylaşılamaz. Sorgulama ve haciz işlemlerinin yürütülebilmesi için kamu kurum veya kuruluşları ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ile kendi sistemleri arasında entegrasyonu sağlar. Sorgulamanın tür, kapsam ve sınırı ile diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

İhtiyati haciz kararı:
Madde 258 – (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/50) (KOD 2) (KOD 1) İhtiyati haciz talebinin reddi kararı gerekçeli olarak verilir ve bu karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Yüzüne karşı aleyhinde ihtiyati haciz kararı verilen taraf da istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruları öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir.

3-5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
EK MADDE 6- (EKLENMİŞ MADDE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/57)
(1) Bu Kanun uyarınca sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlardan ya da Hesaptan talep edilecek tazminat alacağı ancak;
a) Alacaklı tarafından bizzat,
b) Alacaklının kanuni temsilcisi veya kanuni temsilcinin bizzat vekâlet verdiği avukat vasıtasıyla,
c) Alacaklının bizzat vekâlet verdiği eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşleri veya avukatı vasıtasıyla,
takip edilebilir. Takip yetkisi, sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlar ya da Hesap nezdinde yapılacak işlemleri kapsar.
(2) Tazminat alacağı, sadece hak sahibine veya avukatına ödenir ve birinci fıkrada belirtilen kişiler de dâhil olmak üzere hiç kimseye devredilemez.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenir.

4-6102 SAYILI TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
MADDE 4-DEĞİŞİK FIKRA RGT: 15.03.2018 RG NO: 30361 KANUN NO: 7101/61) (KOD 1)
(2) Ticari davalarda da deliller ile bunların sunulması 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir; miktar veya değeri (DEĞİŞİK İBARE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/58) (KOD 2) beş yüz bin Türk lirasını geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulü uygulanır.

5-6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK MADDE 73/A- (EKLENMİŞ MADDE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/59)
(1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

Şu kadar ki, aşağıda belirtilen hususlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz:

a) Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar
b) Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar

c) 73 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen davalar
ç) 74 üncü maddede belirtilen davalar
d) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar
(2) 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesinin onbirinci fıkrası tüketici aleyhine uygulanmaz.
(3) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları hâlinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ancak belirtilen hâllerde arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre iki saatlik ücret tutarını geçemez. (4) Arabuluculuk faaliyeti sonunda açılan davanın tüketici lehine sonuçlanması hâlinde arabuluculuk ücreti, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.

GEÇİCİ MADDE 2- (EKLENMİŞ MADDE RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/60)
(1) Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.

6-6769 SAYILI SMK DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
MADDE 156 – (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 28.07.2020 RG NO: 31199 KANUN NO: 7251/61) (KOD 1)
(1) Bu Kanunda öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Bu mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir. Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, asliye hukuk mahkemesince; fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, asliye ceza mahkemesince bakılır. Bu dava ve işlere bakacak asliye hukuk ve asliye ceza mahkemeleri ile bu mahkemelerin yargı çevresi, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*